Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI)

§ 1

1. Podstaw? prawn? dzia?ania zak?adu stanowi § 25 Statutu Uniwersytetu.
2. Ilekro? jest mowa o zak?adzie nale?y przez to rozumie? równie? Klinik? na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
3. Zak?ad jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow? w zakresie wyodr?bnionego przedmiotu lub grupy przedmiotów.
4. Zak?ad tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u zgodnie z zasadami okre?lonymi w § 22 ust. 3 Statutu Uniwersytetu.
5. Zak?ad mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym zatrudniona jest w pe?nym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.
6. Zak?ad jest jednostk? samodzieln? w ramach wydzia?u lub wchodzi w sk?ad instytutu lub katedry.
7. Zak?ady wchodz?ce z sk?ad instytutu lub katedry realizuj? zadania przewidziane w okre?lonym planie dydaktycznym i badawczym tych jednostek.

§ 2

W sk?ad Zak?adu mog? wchodzi?: zespo?y naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, o?rodki, pracownie, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowi? one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone s? przez kierownika zak?adu w ramach wewn?trznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur powierza kierownik zak?adu nauczycielom akademickim lub innym osobom.

§ 3

1. Kierownika zak?adu powo?uje rektor na okres 5 lat na wniosek rady odpowiedniej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja kierownika zak?adu rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
2. Kierownik zak?adu funkcjonuj?cego jako jednostka mi?dzywydzia?owa powo?uje rektor po zaopiniowaniu kandydatury przez senat.
3. Kierownikiem zak?adu mo?e by? osoba z tytu?em naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
4. Kierownik zak?adu mo?e wykonywa? swoje obowi?zki przy pomocy zast?pcy, okre?laj?c jego kompetencje.

§ 4

Kierownik zak?adu kieruje jego dzia?alno?ci? i jest prze?o?onym pracowników w nim zatrudnionych, odpowiada za realizacj? zada? wyznaczonych zak?adowi, za maj?tek i przydzielone zak?adowi ?rodki finansowe oraz za warunki bhp i ppo?. W szczególno?ci kierownik zobowi?zany jest do:
1) sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego przez zak?ad,
2) przygotowanie planu badawczego oraz wnioskowania o przyznanie niezb?dnych ?rodków na jego realizacj?,
3) gospodarowania przydzielonymi lokalami i maj?tkiem zak?adu.

§ 5

1. Zmiana tre?ci regulaminu mo?e by? dokonana w ka?dym czasie na podstawie oddzielnego zarz?dzenia rektora.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora


Ta strona by?a odwiedzana 1082 razy (w tym z UWM 12 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa